Landpage.com

Politică Privată

Aflați mai multe

BIGARENA EOOD

Pagina de Achiziție Landpage.co este un proiect al unei întreprinderi individuale cu răspundere limitată BIGARENA EOOD, înregistrată în conformitate cu legile Republicii Bulgaria, cu UIC BG20404072747, cu adresa de administrare Plovdiv, Piața Shesti Septemvri nr. 54, denumită în continuare Pagina de Achiziție. Landpage .co

Email: support@bigarena.net

CONDIȚII GENERALE
ANUNȚURI

PRIVACY POLICYPOLITICA DE CONFIDENȚIALITATECOOKIES - ABBREVIATED INFORMATIONCOOKIES - INFORMAȚII ABREVIATE?CE SUNT COOKIEURILE? Cookie-urile sunt date de informatice și în special - fișiere text stocate pe dispozitivul final al utilizatorului, destinate utilizării pe pagini web. Aceste fișiere permit utilizatorului să identifice dispozitivul și să afișeze corect pagina web, concepută pentru preferințele sale individuale. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web de la care au provenit, ora stocării lor pe dispozitivul final și un număr unic.LA CE UTILIZĂM COOKIURILE?Cookies are contained in the HTTP protocol used to connect the Internet server to the browser. It consists of: the key that defines the name of the values, values and life cycle, after which the browser must remove the cookie. Their features are standard, designed for browser settings. Cookies are used to adjust web content to user preferences and to increase the usability and customization of website content.Cookie-urile sunt conținute în protocolul HTTP utilizat pentru a conecta serverul de internet la browser. Se compune din: cheia care definește numele valorilor, valorile și ciclului de viață după care browserul trebuie să elimine cookie-ul. Caracteristicile lor sunt standard, concepute pentru setările browserului. Cookie-urile sunt utilizate pentru a ajusta conținutul web la preferințele utilizatorilor și pentru a crește gradul de utilizare și personalizare a conținutului site-ului web.WHAT COOKIES DO WE USE?CE COOKIES UTILIZĂM?There are two standard types of cookies - "session" and "permanent". The first are temporary files that remain on the user's device until they exit the website or turn off the software (web browser). "Permanent" files remain on the user's device for the time specified in the parameters of the "Cookies" files or until they are manually deleted by the user. Cookies used by employees of the website operator and in particular by users of the website are governed by their privacy policy.Există două tipuri standard de cookie – „de sesiune” și „permanente”. Primele sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până când părăsesc site-ul web sau opresc software-ul (browserul web). Fișierele „permanente” rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierelor „Cookie” sau până când sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile utilizate de angajații operatorului site-ului web și în special de utilizatorii site-ului web sunt guvernate de politica lor de confidențialitate.PRIVACY POLICY AND USE OF COOKIESPOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI UTILIZAREA COOKIEURILORWhen a user uses our site, we use cookies to identify the browser or user device - Cookies collect various types of information, which in principle does not constitute personal data (does not allow user identification). However, some information, depending on its content and use, may be linked to a specific person and considered as personal data. With respect to the Myherbalcare.net Policy, the data is encrypted, which makes it impossible to prevent unauthorized access to it.Când un utilizator folosește site-ul nostru, folosim cookie-uri pentru a identifica browserul sau dispozitivul utilizatorului - Cookie-urile colectează diferite tipuri de informații, care, în principiu, nu constituie date personale (nu permite identificarea utilizatorului). Cu toate acestea, unele informații, în funcție de conținutul și utilizarea acestora, pot fi legate de o anumită persoană și considerate date personale. În ceea ce privește politica Bigarena.net, datele sunt criptate, ceea ce face imposibilă prevenirea accesului neautorizat la acestea.PROFILINGPROFILAREUsing the cookie technology applied to our website, we can learn about users' preferences, such as by analyzing how often they visit a website or what products they view the most. The analysis of online behavior helps us to better understand the habits and expectations of users and to adapt to their needs and interests. Thanks to this technology, we can not only present to the user the ad designed specifically for the ego (eg ads received from the last review only of the cream in the category "Facial Care") and from the available offers to present those that best suit to the needs of the user, but we can also create and present specially designed advertisements, offers or discounts that are not available to other people.Folosind tehnologia cookie aplicată site-ului nostru web, putem afla despre preferințele utilizatorilor, cum ar fi prin analizarea a cât de des accesează un site web sau ce produse văd cel mai mult. Analiza comportamentului online ne ajută să înțelegem mai bine obiceiurile și așteptările utilizatorilor și să ne adaptăm nevoilor și intereselor acestora. Datorită acestei tehnologii, nu putem doar să prezentăm utilizatorului anunțul conceput special pentru ego (de exemplu, anunțuri primite de la ultima recenzie doar a cremei din categoria „Îngrijire facială”) și din ofertele disponibile pentru a le prezenta cele mai bune se potrivesc nevoilor utilizatorului, dar putem crea și prezenta și reclame, oferte sau reduceri special concepute, care nu sunt disponibile pentru alte persoane.The user's refusal of cookies, which allow the presentation of ads designed specifically for the interests of the user, does not mean that the user will not receive any ads when using our or other websites - in this case the user will continue the same amount of ads, but not related to his current activity.Refuzul de către utilizator a cookie-urilor, care permit prezentarea de reclame concepute special pentru interesele utilizatorului, nu înseamnă că utilizatorul nu va primi anunțuri atunci când folosește site-urile noastre web sau alte site-uri - în acest caz utilizatorul va primi aceeași cantitate de reclame, dar care nu au legătură cu activitatea sa curentă.Accessing information about user activity on the Internet through the use of cookies will also help us to conduct market and statistical analyzes.Accesarea informațiilor despre activitatea utilizatorilor pe Internet prin utilizarea cookie-urilor ne va ajuta, de asemenea, să efectuăm analize statistice și de piață.The information collected and stored in cookies can be stored after deleting the browser session, which allows, for example, to be used in subsequent visits to the user.Informațiile colectate și stocate în cookie-uri pot fi stocate după ștergerea sesiunii browserului, ceea ce permite, de exemplu, să fie utilizate în vizitele ulterioare ale utilizatorului.REDIRECTREDIRECȚIONAREBased on cookies, we use technology that allows us to reach users who have previously visited our website on other websites they have visited, including those belonging to companies working with our associates.Pe baza cookie-urilor, folosim tehnologie care ne permite să ajungem la utilizatorii care au vizitat anterior site-ul nostru web pe alte site-uri web pe care le-au vizitat, inclusiv pe cele aparținând unor companii care lucrează cu asociații noștri.The lack of connection between the advertising presented to the user and his interests and needs can have negative consequences for him. We believe that it is more attractive and practical for the user to receive the message that corresponds to his interests and should be established as a result of the analysis of his previous behavior based on the technology of "Cookies". Therefore, we are interested in tracking advertising content for the user when using different websites to provide advertising content adapted to his previous Internet activity.Lipsa legăturii dintre publicitatea prezentată utilizatorului și interesele și nevoile acestuia poate avea consecințe negative pentru el. Considerăm că este mai atractiv și mai practic pentru utilizator să primească mesajul care corespunde intereselor sale și ar trebui stabilit ca urmare a analizei comportamentului său anterior bazat pe tehnologia „Cookie-urilor”. Prin urmare, suntem interesați să urmărim conținutul publicitar pentru utilizator atunci când utilizează diferite site-uri web pentru a oferi conținut publicitar adaptat activității sale anterioare pe internet.THIRD PARTY COOKIESCOOKIURI TERȚEThe cookies we use are primarily aimed at optimizing services to users when using our website. However, we cooperate with other companies within their marketing (advertising) activity. For the purposes of this cooperation, the browser or other software installed on the user's device intercepts cookies from persons conducting such marketing activities. You can find a list of our trusted collaborators in our Privacy and Cookie Policy below.The cookies sent by these individuals are intended to improve the user's performance of ads that match their online activity - third parties provide advertising content to usersTherefore, while you are visiting our website, cookies from our employees are also stored on your computer or other device. In this way, for example, information is collected about products that are being viewed or purchased.Cookie-urile pe care le folosim vizează în principiu optimizarea serviciilor pentru utilizatori atunci când utilizează site-ul nostru web. Cu toate acestea, cooperăm cu alte companii în cadrul activității lor de marketing (publicitate). În scopul acestei cooperări, browserul sau alt software instalat pe dispozitivul utilizatorului interceptează cookie-urile de la persoanele care desfășoară astfel de activități de marketing. Puteți găsi o listă a colaboratorilor noștri de încredere în Politica noastră de confidențialitate și cookie-uri de mai jos.Cookie-urile trimise de acești indivizi sunt menite să îmbunătățească performanțele utilizatorilor de anunțuri care se potrivesc cu activitatea lor online - terții furnizează conținut publicitar utilizatorilorPrin urmare, în timp ce vizitați site-ul nostru web, cookie-urile de la angajații noștri sunt stocate și pe computerul dvs. sau pe alte dispozitive. În acest fel, de exemplu, sunt colectate informații despre produsele vizualizate sau achiziționate.REMOVE OR BLOCK COOKIESELIMINAȚI SAU BLOCAȚI COOKIURILERemember that you can control the use of cookies by you through the settings of our website or your web browser.Amintiți-vă că puteți controla utilizarea cookie-urilor de către dvs. prin setările site-ului nostru web sau ale browserului dvs. web.By default, Internet browsers or other software installed on a computer or other user device connected to the network allow the inclusion of certain types of cookies on this device. These settings can be changed to block the use of cookies in the settings of the web browser or to notify of any transfer to the user's device. The consent thus given regarding the use of this technology may be amended or revoked at any time (blocking the storage of cookies in the future).În mod implicit, browserele de internet sau alt software instalat pe un computer sau alt dispozitiv al utilizatorului conectat la rețea permit includerea anumitor tipuri de cookie-uri pe acest dispozitiv. Aceste setări pot fi modificate pentru a bloca utilizarea cookie-urilor din setările browserului web sau pentru a notifica orice transfer către dispozitivul utilizatorului. Consimțământul astfel dat cu privire la utilizarea acestei tehnologii poate fi modificat sau revocat în orice moment (blocând stocarea cookie-urilor în viitor).It is also possible to block Cookies from third parties by simultaneously accepting Cookies that come directly from myherbalcare.net.De asemenea, este posibil să blocați cookie-urile de la terți, acceptând simultan cookie-urile care vin direct de la Bigarena.net.Detailed information about the possibilities and ways of working with "Cookies" is available in the settings of the software (web browser).Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de lucru cu „Cookies” sunt disponibile în setările software-ului (browser web).Restricting the use of cookies may affect some of the features available on the website.Restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcțiile disponibile pe site.Please note that opting out of Cookies will only apply to a specific browser. This means that the same actions will need to be taken for any other browser used on the same or another device.Vă rugăm să rețineți că renunțarea la cookie-uri se va aplica numai unui anumit browser. Aceasta înseamnă că aceleași acțiuni vor trebui întreprinse pentru orice alt browser utilizat pe același dispozitiv sau pe alt dispozitiv.PRIVACY POLICY AND USE OF COOKIES ON THE ONLINE STORE MYHERBALCARE.NETPOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI UTILIZARE A COOKIURILOR PE MAGAZINUL ONLINE BIGARENA.NET1.are voluntary consents or legal provisions. In the event of such a conflict between the Policy and the content of the information clauses provided by the Administrator in the collection of personal data (usually in the forms of the Online Store) the information to be kept by the Client is provided in the above information clauses.sunt consimțăminte voluntare sau dispoziții legale. În cazul unui astfel de conflict între Politică și conținutul clauzelor de informații furnizate de Administrator în colectarea datelor cu caracter personal (de obicei în formularele Magazinului Online), informațiile care trebuie păstrate de Client sunt furnizate în clauzele de informare de mai sus.2.Who is the Administrator of your personal data?•- through the Online Store and the Application (including through the use of cookies or other similar technology) or other communication channels with Customers;•- and receives on the basis of the activity of the Clients on the Internet, in the Application or in the stationary shops, property of HERBAL MEDICA EOOD,Cine este Administratorul datelor dvs. personale? ◦ - prin Magazinul Online și Aplicație (inclusiv prin utilizarea cookie-urilor sau a altei tehnologii similare) sau alte canale de comunicare cu Clienții; ◦ - și primește pe baza activității Clienților pe Internet, în Aplicație sau în magazinele staționare, proprietatea BigArena EOOD,3.is the company HERBAL MEDICA EOOD with registered office in Blagoevgrad (address of the registered office and address for delivery of messages: Slavyanska 66, e-mail: info@myherbalcare.net, telephone number: 0895 395 336 - price for a standard call - according to the tariff of the respective operators), hereinafter referred to as "Administrator" and at the same time Seller.You can contact the Data Protection Officer, email:este compania BigArena EOOD cu sediul social în Golyamokonarsko shose № 29, 4204 Plovdiv , e-mail: office@bigarena.net, număr de telefon: (+359) 877 777 319 - tarif standard - conform tarifului operatorilor respectivi), denumit în continuare „Administrator” și în același timp Vânzător. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor, prin e-mail:office@bigarena.net4.How we take care of your data The Client's personal data is processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on free movement such data and repealing Directive 95/46 / EC (UE.L State Gazette № 119, paragraph 1) (hereinafter also " ORZD") And other currently applicable rules, ie for the entire period of data processing - the legal clauses on the protection of personal data. Personal data means information concerning an identified or identifiable individual (hereinafter referred to as "Personal Data"). Identifiable natural person is a person who can be identified directly or indirectly, in particular on the basis of an identifier such as a person, identification number, location data, Internet identifier or one or more specific factors determining the physical, physiological, genetic, the psychological, economic, cultural or social identity of an individual. The administrator shall take special measures to protect the interests of the data subjects and, in particular, shall ensure that the data collected by him:•- are processed in accordance with the law, in a fair and transparent way for the data subjects;•- are processed for specific, explicit and legitimate purposes and subsequently not processed in a way that does not correspond to those purposes;•- are appropriate, appropriate and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed;•- are accurate and up-to-date when necessary;•- are stored in a format that allows the identification of data subjects for a period not longer than is necessary for the purposes for which the data are processed;•- are processed in a way that provides adequate security for the Personal Data, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage by appropriate technical or organizational measures.Cum avem grijă de datele dvs: Datele personale ale Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (UE.L Monitorul de Stat № 119, paragraful 1) (în continuare „ORZD”) și alte reguli aplicabile în prezent, adică pentru întreaga perioadă de prelucrare a datelor - clauzele legale privind protecția datelor cu caracter personal. Date cu caracter personal înseamnă informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă (denumite în continuare „Date cu caracter personal”). Persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi o persoană, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul de internet sau unul sau mai mulți factori specifici care determină aspectul fizic, fiziologic, genetic, identitatea psihologică, economică, culturală sau socială a unui individ. Administratorul va lua măsuri speciale pentru a proteja interesele persoanelor vizate și, în special, se va asigura că datele colectate de acesta: ◦ - sunt procesate în conformitate cu legea, într-un mod corect și transparent pentru persoanele vizate; ◦ - sunt procesate în scopuri specifice, explicite și legitime și ulterior nu sunt procesate într-un mod care nu corespunde acestor scopuri; ◦ - sunt adecvate și limitate la ceea ce este necesar în scopurile pentru care sunt procesate; ◦ - sunt exacte și actualizate atunci când este necesar; ◦ - sunt stocate într-un format care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesară scopurilor pentru care datele sunt prelucrate; ◦ - sunt procesate într-un mod care asigură o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării prin măsuri tehnice sau organizaționale adecvate.5.As stated in the introduction, aware of the importance of personal data for Customers, the Administrator protects not only users who visit the Online Store or use the Application, but also Customers who provided their personal data to the Administrator, used other communication channels, ie:După cum s-a menționat în introducere, conștient de importanța datelor cu caracter personal pentru clienți, Administratorul protejează nu numai utilizatorii care vizitează Magazinul Online sau utilizează Aplicația, ci și Clienții care au furnizat datele lor personale Administratorului, au folosit alte canale de comunicare, adică :•the website https://www.facebook.com and any other websites bearing or bearing the Facebook brand (including sub-domains, international versions, widgets and mobile versions) whose operating principles apply. based on the rules available in particular at https://www.facebook.com/legal/terms provided by Facebook Inc. or Facebook Ireland Limited (hereinafter referred to as the “Facebook Service”), including through the Leadership feature Facebook Ads intended for direct marketing of the Administrator's own products or services. The rules for protection and use of personal data by the Facebook service are available, for example, at https://www.facebook.com/policy.php. The Administrator has no influence on the content of the legal regulations of the Facebook Website, including the Personal Data.◦ site-ul https://www.facebook.com și orice alte site-uri web care poartă marca Facebook (inclusiv subdomenii, versiuni internaționale, widget-uri și versiuni mobile) ale căror principii de funcționare se aplică. pe baza regulilor disponibile în special la https://www.facebook.com/legal/terms furnizate de Facebook Inc. sau Facebook Ireland Limited (denumit în continuare „Serviciul Facebook”), inclusiv prin intermediul funcției Leadership Facebook Ads pentru marketingul direct al produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului. Regulile pentru protecția și utilizarea datelor cu caracter personal de către serviciul Facebook sunt disponibile, de exemplu, la https://www.facebook.com/policy.php. Administratorul nu are nicio influență asupra conținutului reglementărilor legale ale site-ului Facebook, inclusiv a datelor cu caracter personal.•applications that allow to organize advertising campaigns, including contests, to be conducted by the Administrator of the Facebook Website. ◦ aplicații care permit organizarea de campanii publicitare, inclusiv concursuri, care urmează să fie desfășurate de Administratorul site-ului Facebook.6.In all cases, the purposes and scope of the data processed by the Administrator derive from the consent of the Client or the law and are further defined as a result of the actions taken by the Client in the Online Store or other communication channels with The client. For example: (I) Personal data of the Client may be processed in such a way as to provide, present or give special offers and promotions, as much as possible in accordance with his preferences (which may have a significant impact on him), only if the Client has given consent (which is not available to persons who have not given such consent); (II) if the Customer does not decide to shop through the Online Store and will only make a Reservation of certain Products through it,În toate cazurile, scopurile și domeniul de aplicare al datelor prelucrate de Administrator derivă din consimțământul Clientului sau din lege și sunt definite în continuare ca urmare a acțiunilor întreprinse de Client în Magazinul Online sau alte canale de comunicare cu Clientul . De exemplu: (I) Datele personale ale Clientului pot fi prelucrate în așa fel încât să prezinte sau să ofere oferte speciale și promoții, pe cât posibil în conformitate cu preferințele sale (care pot avea un impact semnificativ asupra acestuia), numai dacă Clientul și-a dat consimțământul (care nu este disponibil pentru persoanele care nu au dat acest consimțământ); (II) în cazul în care Clientul nu decide să cumpere prin Magazinul Online și va face doar o Rezervare a anumitor Produse prin intermediul acestuia,•concluding and executing the Sales Contracts regarding the provision of the Services (Account) or taking actions at the request of the future Client before concluding it (We process your data in order for your Account to function so that you can inherit the benefits it offers, such as placing orders without having to fill out our forms each time, accessing your purchase history, managing your consent to the service, etc., as well as allowing you to use other services available on the website);◦ încheierea și executarea Contractelor de Vânzare cu privire la furnizarea de Servicii (Cont) sau luarea de măsuri la cererea viitorului Client înainte de încheierea acestuia (Procesăm datele dvs. pentru ca contul dvs. să funcționeze, astfel încât să puteți accesa beneficiile pe care le oferă , cum ar fi plasarea comenzilor fără a fi nevoie să completați formularele noastre de fiecare dată, accesarea istoricului dvs. de achiziții, gestionarea consimțământului dvs. pentru serviciu etc., precum și permisiunea de a utiliza alte servicii disponibile pe site);•concluding and executing a Sales or Reservation Agreement or taking action at the request of a prospective Client before concluding it (your personal data is necessary for the execution of your order and the execution of the contract - in particular for the execution of your order or the execution of the contract - in particular, confirmation of its submission and reservation or sending of the selected product to you, and if necessary - contacting you in this regard);◦ încheierea și executarea unui Acord de Vânzare sau de Rezervare sau luarea de măsuri la cererea unui potențial Client înainte de încheierea acestuia (datele dvs. personale sunt necesare pentru executarea comenzii dvs. și executarea contractului - în special pentru executarea comenzii dvs. sau executarea contractului - în special, confirmarea depunerii acestuia și rezervarea sau trimiterea către dvs. a produsului selectat și, dacă este necesar - contactarea dvs. în acest sens);•receiving and processing complaints;•primirea și procesarea reclamațiilor;•conducting competitions and in particular - selecting winners of competitions and awarding prizes;•desfășurarea concursurilor și în special - selectarea câștigătorilor concursurilor și acordarea de premii;•submission of advertisements, offers or promotions (discounts) regarding products or services of the Administrator and his associates (the list of our associates can be found in our Online Store) intended for all recipients and in particular - for the purpose of fulfilling the contract for providing the Newsletter;•trimiterea de reclame, oferte sau promoții (reduceri) cu privire la produsele sau serviciile Administratorului și ale asociaților săi (lista asociaților noștri poate fi găsită în Magazinul nostru Online) destinată tuturor destinatarilor și în special - în scopul îndeplinirii contractului pentru furnizarea buletinului informativ;•assessment and analysis of the activity and information of the Client, including as part of the automated processing of Personal Data (profiling), for presentation of general advertisements, offers or promotions (discounts), regarding the products or services of the Administrator and his associates, in a manner with the interests of the client (without, however, significantly affecting his decisions), in particular for the purpose of fulfilling the contract for the provision of the Bulletin and for market and statistical analyzes;•evaluarea și analiza activității și informațiilor Clientului, inclusiv ca parte a procesării automate a Datelor cu Caracter Personal (profilare), pentru prezentarea de reclame generale, oferte sau promoții (reduceri), cu privire la produsele sau serviciile Administratorului și ale asociaților, în concordanță cu interesele Clientului (fără, totuși, să îi afecteze în mod semnificativ deciziile), în special în scopul îndeplinirii contractului pentru furnizarea Buletinului și pentru analize de piață și statistice;•filing claims and protection on claims, including by third parties - if you use most of the functionalities of the Online Store and the Application;•depunerea de reclamații și protecție pentru reclamații, inclusiv de către terți - dacă utilizați majoritatea funcționalităților Magazinului Online și ale Aplicației;•fulfillment of legal obligations arising from normative acts, e.g. tax and accounting, especially in the case of paid contracts;•îndeplinirea obligațiilor legale care decurg din acte normative, de ex. impozite și contabilitate, în special în cazul contractelor plătite;•correspondence with clients, including responses to client messages.•corespondență cu clienții, inclusiv răspunsuri la mesajele Clientului. 7.In the case of adult Clients, with their additional consent, Personal Data may also be processed in order to present, create, provide and execute specially designed advertisements, offers or promotions (discounts) for the products or services of the Client and his associates, in accordance with as far as possible with his preferences (profiling), as a result of automated decision-making, which may have legal consequences or significant impact on him, e.g. through short-term discounts for certain products, which have recently been commented on in our store (this option is not available to persons who are not of legal age or who are of legal age but have not given their consent).•În cazul Clienților adulți, cu acordul suplimentar al acestora, Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru a prezenta, crea, furniza și executa reclame, oferte sau promoții (reduceri) special concepute pentru produsele sau serviciile Clientului și ale asociaților săi , în conformitate cu cât posibil cu preferințele sale (profilare), ca rezultat al luării de decizii automatizate, care poate avea consecințe juridice sau impact semnificativ asupra acestuia, de ex. prin reduceri pe termen scurt pentru anumite produse, care au fost comentate recent în magazinul nostru (această opțiune nu este disponibilă persoanelor care nu au vârsta legală sau care au vârsta legală, dar nu și-au dat consimțământul).8.What information do we use about you? The Administrator may in particular process the following Personal Data of the Client:•use of the Online Store or the Application:Ce informații folosim despre dvs.? Administratorul poate procesa în special următoarele date personale ale Clientului: ◦ utilizarea magazinului online sau a aplicației:•- Personal data provided in the form when registering an Account, placing orders or making a Reservation in the Online Store (in particular - name and surname, e-mail address, contact telephone number, address [street, number, number of apartment, postal code, city, country)], permanent address / commercial activity / registered office [if different from the delivery address], bank account number, and in case of non-customer customers, additionally - company name and tax identification number and other data collected when using the Online Store or the Application;▪ - Datele cu caracter personal furnizate în formular la înregistrarea unui cont, plasarea comenzilor sau efectuarea unei rezervări în Magazinul Online (în special - numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, adresa [strada, numărul, numărul apartamentului, cod poștal, oraș, țară)], adresa permanentă / activitatea comercială / sediul social [dacă este diferită de adresa de livrare], numărul contului bancar și, în cazul clienților non-clienți, în plus - numele companiei și numărul de identificare fiscală și alte date colectate atunci când utilizați Magazinul Online sau Aplicația;•- Personal data provided for the purpose of using the Newsletter, provided when using the contact form or provided when submitting a complaint; ▪ - Datele cu caracter personal furnizate în scopul utilizării Buletinului informativ, furnizate la utilizarea formularului de contact sau furnizate la depunerea unei reclamații;•- Personal data provided for the purpose of participating in competitions; ▪ - Datele cu caracter personal furnizate în scopul participării la concursuri;•- other data obtained in particular on the basis of the Client's activity on the Internet, mobile Applications or Stores in the Stores owned by HERBAL MEDICA EOOD, including those received through the Online Store, the Application or other communication channels with the Client through the use of cookies and similar technologies,▪ - alte date obținute în special pe baza activității Clientului pe Internet, aplicații mobile sau magazine din magazinele deținute de BigArena EOOD, inclusiv cele primite prin Magazinul Online, Aplicația sau alte canale de comunicare cu Clientul prin intermediul utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare,•when supplementing the data contained in the form for Leading Advertisements on Facebook, the User provides the Administrator with the Personal Data specified in the form, which may include in particular: name, surname, e-mail address, telephone number; ◦ atunci când completează datele conținute în formularul pentru Reclame de top pe Facebook, Utilizatorul furnizează Administratorului Datele cu caracter personal specificate în formular, care pot include în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon;•When supplementing the data contained in the forms of the Application, which allow the Administrator to carry out advertising campaigns / contests on the Facebook Website, the User provides the Administrator with the personal data specified in the form, including: name, surname, mailing address, address of e-mail, telephone number. ◦ Atunci când completează datele conținute în formularele Aplicației, care permit Administratorului să desfășoare campanii / concursuri de publicitate pe site-ul Facebook, Utilizatorul furnizează Administratorului datele personale specificate în formular, inclusiv: nume, prenume, corespondență adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.9.Are you obliged to provide us with your data and what are the possible consequences if you do not do so? and payment by the Client (concluding and executing an Order Contract), registering an Account or making a Reservation (concluding and executing a Service Contract), subscribing to the Newsletter or using our forms. necessary for the conclusion of an appropriate contract is specified in the Online Store (we note the data, the use of which is necessary for the conclusion of a contract / use of certain functionality) as part of other communication channels with the Client or in the Regulation.The consequence of not submitting personal data may be the inability to effectively perform these actions.Sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. și care sunt posibilele consecințe dacă nu faceți acest lucru? Plata de către Client (încheierea și executarea unui contract de comandă), înregistrarea unui cont sau efectuarea unei rezervări (încheierea și executarea unui contract de servicii), abonarea la Newsletter sau utilizarea formularelor noastre. necesar pentru încheierea unui contract adecvat așa cum este specificat în Magazinul Online (observăm datele, a căror utilizare este necesară pentru încheierea unui contract / utilizarea anumitor funcționalități) ca parte a altor canale de comunicare cu Clientul sau în Reglementare. Consecința nerespectării datelor cu caracter personal poate fi incapacitatea de a efectua în mod eficient aceste acțiuni.10.On what legal basis do we use information about you? ) from ORZD). This applies primarily to Personal Data provided in the form when registering an Account, submitting Orders and concluding a Contract for the sale or making Reservations in the Online Store, as well as subscribing to the Newsletter. Also, in case Personal Data is provided to us in connection with a complaint of the Client, the legal basis for their processing is the need to perform / service the contract of sale for the advertised goods. In case of data processing operations for these marketing purposes, except for those implemented as part of the Bulletin operating on the basis of the Regulation, the basis for this processing is the fulfillment of the objectives arising from the legitimate interests that the Administrator or his associates want to achieve (Article 6, paragraph 1, item f) of the ORD), but in this case his associates do not participate in the processing of the Client's data. On the other hand, the presentation, creation, delivery and execution of advertisements, offers or promotions (discounts) based only on automated processing, including profiling, tailored to the maximum extent to the preferences of the Clients, which can significantly influence your user decisions, are based on the voluntary consent of the Client (Article 6 (1) (a) of the ORD). However, this only applies to adult Clients. For (other) purposes,•voluntarily given consents, e.g. persons participating in competitions, persons using contact forms (Article 6 (1) (a) of the ORD)•the applicable law, when the processing is necessary for the fulfillment of a legal obligation of the Administrator, e.g. where it is based on tax or accounting standards, the Administrator executes sales contracts (Article 6 (1) (c) of the ORD);•necessary for purposes other than those mentioned above, as a result of the legitimate interests of the Administrator or a third party, in particular for the purpose of determining, making or defending claims, market or statistical analyzes (Article 6 (1) (f) of the DPA ).•Pe ce bază legală folosim informații despre dvs.? (din ORZD). Acest lucru se aplică în principal Datelor cu caracter personal furnizate în formular la înregistrarea unui Cnt, trimiterea comenzilor și încheierea unui contract pentru vânzare sau efectuarea rezervărilor în Magazinul Online, precum și abonarea la Newsletter. De asemenea, în cazul în care Datele cu caracter personal ne sunt furnizate în legătură cu o reclamație a Clientului, baza legală pentru prelucrarea acestora este necesitatea de a efectua contractul de vânzare pentru bunurile publicitate. În cazul operațiunilor de prelucrare a datelor în aceste scopuri de marketing, cu excepția celor implementate ca parte a Buletinului care funcționează în baza Regulamentului, baza acestei prelucrări este îndeplinirea obiectivelor care decurg din interesele legitime pe care Administratorul sau asociații săi doresc să realizeze (articolul 6, paragraful 1, punctul f) din ORD), dar în acest caz asociații săi nu participă la prelucrarea datelor Clientului. Pe de altă parte, prezentarea, crearea, livrarea și executarea de reclame, oferte sau promoții (reduceri) bazate numai pe prelucrare automată, inclusiv profilare, adaptate în măsura maximă la preferințele clienților, care pot influența semnificativ deciziile dvs. de utilizator , se bazează pe consimțământul voluntar al Clientului (Articolul 6 (1) (a) din ORD). Cu toate acestea, acest lucru se aplică numai clienților adulți. În (alte) scopuri, ◦ acorduri acordate voluntar, de ex. persoane care participă la concursuri, persoane care utilizează formulare de contact (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din ORD) ◦ legea aplicabilă, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a Aministratorului, de ex. atunci când se bazează pe standarde fiscale sau contabile, Aministratorul execută contracte de vânzare (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din ORD); ◦ necesare în alte scopuri decât cele menționate mai sus, ca rezultat al intereselor legitime ale Aministratorului sau ale unei terțe părți, în special în scopul determinării, formulării sau apărării revendicărilor, analizei de piață sau statistice (articolul 6 alineatul (1) (f ) din DPA).11.Is your data subject to profiling and what does this mean for you? In order to present general advertisements, offers or promotions (discounts) intended for all Clients, in a manner consistent with the interests of a client, the Administrator may read his preferences, such as analyzing how often he visits the Online Store, as well as what products he buys or keeps in the stationary stores owned by HERBAL MEDICA Ltd. This allows to provide a better understanding of the client's expectations and adaptation to his needs, without significantly affecting his decisions. Thanks to the use of advanced technologies by the Administrator, the above activities will be performed honoring the system automatically, thanks to which the sent content will be as up-to-date as possible and the client will be able to get acquainted with them quickly. In case of adult Clients, the analysis of interests or preferences will also be used for automated creation, delivery and execution of advertisements. , offers or promotions (discounts), which may have legal or similar consequences, in particular by restricting access to other customers (this option is not available to Customers who are not of legal age or have not given their consent). with similar activities of the Administrator). From the usual "profiling" (eg we will customize our messages and banners to your preferences), our actions will differ in that their result can significantly affect your user choices - e.g. The result can be a very good temporary offer for products, addressed only to you based on the history of your purchases and your behavior on our site, to which other our customers will not have access. The more often the customer uses the services of the Administrator and buys his products, the better promotions and surprises can be prepared for him. The Administrator can also process information about the Customer's preferences, which may sometimes have the nature of Personal Data and have been provided to the Administrator by the Client voluntarily through the functionality of the Application, including to limit the presented Products or Promotion to a certain amount or to certain categories (eg products for men / men / children). addressed only to you based on the history of your purchases and your behavior on our site, to which other our customers will not have access. The more often the customer uses the services of the Administrator and buys his products, the better promotions and surprises can be prepared for him. The Administrator can also process information about the Customer's preferences, which may sometimes have the nature of Personal Data and have been provided to the Administrator by the Client voluntarily through the functionality of the Application, including to limit the presented Products or Promotion to a certain amount or to certain categories (eg products for men / men / children).Sunt datele spuse profilării și ce înseamnă acest lucru pentru dvs.? Pentru a prezenta reclame generale, oferte sau promoții (reduceri) destinate tuturor Clienților, într-o manieră compatibilă cu interesele unui client, Administratorul poate citi preferințele sale, cum ar fi analizarea frecvenței cu care vizitează Magazinul Online, precum și ce produse cumpără sau păstrează în magazinele staționare deținute de BigArena Ltd. Acest lucru permite o mai bună înțelegere a așteptărilor Clientului și adaptare la nevoile sale, fără a afecta în mod semnificativ deciziile sale. Datorită utilizării de către Administrator a tehnologiilor avansate, activitățile de mai sus vor fi realizate onorând sistemul automat, datorită căruia conținutul trimis va fi cât mai actualizat posibil și Clientul va putea să se familiarizeze cu el rapid . În cazul clienților adulți, analiza intereselor sau preferințelor va fi utilizată și pentru crearea, livrarea și executarea automată a reclamelor. , oferte sau promoții (reduceri), care pot avea consecințe legale sau similare, în special prin restricționarea accesului la alți clienți (această opțiune nu este disponibilă pentru Clienții care nu au vârsta legală sau nu și-au dat consimțământul). cu activități similare ale Administratorului). Din „profilarea” obișnuită (de exemplu, vom personaliza mesajele și bannerele noastre în funcție de preferințele dvs.), acțiunile noastre vor diferi prin faptul că rezultatul lor poate afecta în mod semnificativ alegerile utilizatorilor dvs. - de ex. Rezultatul poate fi o ofertă temporară foarte bună pentru produse, adresată numai dvs. pe baza istoricului achizițiilor dvs. și a comportamentului dvs. pe site-ul nostru, la care alți clienți nu vor avea acces. Cu cât Clientul folosește mai des serviciile Administratorului și își cumpără produsele, cu atât promoțiile și surprizele mai bune îi pot fi pregătite. Administratorul poate procesa, de asemenea, informații despre preferințele Clientului, care uneori pot avea natura datelor cu caracter personal și care au fost furnizate Administratorului de către Client în mod voluntar prin funcționalitatea Aplicației, inclusiv pentru a limita Produsele prezentate sau Promoția la o anumită sumă sau la anumite categorii (de exemplu, produse pentru bărbați / bărbați / copii). 12.Do you share with us access to areas such as your phone while using the Application? In order to activate the functionality of the Application, consisting of scanning and saving the product barcodes, the presentation of Products based on photos uploaded by the Customer, recording information, which allows the Application to work offline, search by geolocation of the Seller's stationary stores or a specific place for receiving shipments, the Administrator may obtain, including with the consent of the Customer, access to the following areas of the Customer's mobile device:•camera;•device memory;•geographical location.• Împărtășiți cu noi accesul la zone precum telefonul dvs. în timpul utilizării aplicației? Pentru a activa funcționalitatea Aplicației, constând în scanarea și salvarea codurilor de bare ale produsului, prezentarea Produselor pe baza fotografiilor încărcate de Client, înregistrarea informațiilor, care permite Aplicației să funcționeze offline, căutare prin geolocalizare a magazinelor staționare ale Vânzătorului sau un loc specific pentru primirea transporturilor, Administratorul poate obține, inclusiv cu acordul Clientului, accesul la următoarele zone ale dispozitivului mobil al Clientului: ◦ cameră; ◦ memoria dispozitivului; ◦ locația geografică.13.carriers or agents executing orders, persons making electronic payments or card payments in the Online Store, companies that service the software, support the Administrator in marketing companies, as well as providers of legal and consulting services. Based on the above principles, Personal Data of The client can also be transferred to companies from the HERBAL MEDICA EOOD group. As part of the marketing (advertising) activities, the Administrator uses the services of third parties who use "Cookies" in the Online Store / Application. The list of these individuals is contained in the sections below in this Policy. as well as providers of legal and consulting services. Based on the above principles, Personal Data of the Client may also be transferred to companies from the HERBAL MEDICA EOOD group. As part of the marketing (advertising) activities, the Administrator uses the services of third parties who use "Cookies" in the Online Store / Application. The list of these individuals is contained in the sections below in this Policy. as well as providers of legal and consulting services. Based on the above principles, Personal Data of the Client may also be transferred to companies from the HERBAL MEDICA EOOD group. As part of the marketing (advertising) activities, the Administrator uses the services of third parties who use Cookies in the Online Store / Application. The list of these individuals is contained in the sections below in this Policy.•transportatorii sau agenții care execută comenzi, persoanele care efectuează plăți electronice sau plăți cu cardul în Magazinul Online, companiile care deservesc software-ul, sprijină Administratorul în companiile de marketing, precum și furnizorii de servicii juridice și de consultanță. Pe baza principiilor de mai sus, datele personale ale Clientului pot fi transferate și către companii din grupul BigArena EOOD. Ca parte a activităților de marketing (publicitate), Administratorul folosește serviciile unor terțe părți care utilizează „Cookies” în Magazinul / Aplicația online. Lista acestor persoane este conținută în secțiunile de mai jos din această politică. precum și furnizorii de servicii juridice și de consultanță.14.Is your data also transferred to third countries (outside the European Economic Area) as part of the use of tools by the Administrator that support its current activity, provided e.g. by Google, Customer's Personal Data may be transferred to a country outside the European Economic Community and in particular to the United States of America (USA) or another country where a person cooperating with him maintains tools for processing Personal Data in cooperation Appropriate security measures for the provided Personal Data are provided by the Administrator through the use of standard clauses for personal data protection, adopted by a decision of the European Commission and contracts for outsourcing the processing of data that meet the requirements of the ORD.Datele dvs. sunt transferate și în țări terțe (în afara Spațiului Economic European) ca parte a utilizării instrumentelor de către Administrator care sprijină activitatea sa curentă, cu condiția, de ex. de către Google, Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi transferate într-o țară din afara Comunității Economice Europene și în special în Statele Unite ale Americii (SUA) sau într-o altă țară în care o persoană care cooperează cu acesta menține instrumente pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cooperare Măsuri de securitate adecvate pentru Datele cu caracter personal sunt furnizate de Administrator prin utilizarea unor clauze standard pentru protecția datelor cu caracter personal, adoptate printr-o decizie a Comisiei Europene și a contractelor de externalizare a prelucrării datelor care îndeplinesc cerințele ORD.15.What rights do you have? Each Client has the right to:•- to file a complaint to the Chairman of the Personal Data Protection Authority;•- to transfer Personal Data provided to the Administrator and processed automatically, where the processing is performed on the basis of consent or by contract, e.g. to another Administrator;•- access to Personal Data (including, for example, obtaining information that Personal Data is being processed);•- requests for correction and restrictions on processing (eg if the Personal Data is incorrect) or deletion of Personal Data (eg if it has been processed illegally).•- to withdraw all consents given to the Administrator, to file a complaint at any time, as the withdrawn consent does not affect the processing performed by the Administrator in accordance with the law before its withdrawal.•- object to the processing of Personal Data relating to him in order to pursue the legitimate interests of the Administrator or a third party, including - in particular - processing for marketing purposes, including profiling (unless there are other valid legitimate grounds for processing over the client's interests ).• Ce drepturi aveți? Fiecare client are dreptul la: ◦ - să depună o reclamație la președintele Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; ◦ - de a transfera datele personale furnizate Administratorului și prelucrate automat, în cazul în care prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului sau prin contract, de ex. unui alt administrator; ◦ - acces la date cu caracter personal (inclusiv, de exemplu, obținerea de informații despre faptul că datele cu caracter personal sunt procesate); ◦ - cereri de corectare și restricții privind prelucrarea (de exemplu, dacă datele cu caracter personal sunt incorecte) sau ștergerea datelor cu caracter personal (de exemplu, dacă au fost prelucrate ilegal). ◦ - să retragă toate acordurile acordate Administratorului, să depună o reclamație în orice moment, deoarece consimțământul retras nu afectează prelucrarea efectuată de administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia. ◦ - obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta pentru a urmări interesele legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți, inclusiv - în special - prelucrarea în scopuri de marketing, inclusiv profilarea (cu excepția cazului în care există alte motive valide legitime pentru prelucrarea peste interesele Clientului).16.For how long we will store your data Personal data may be stored for the period of use of the Online Store (but may be deleted within three years after the last activity of the Customer as part of the Online Store). For marketing activities - until the Client objects, if they are related to the technology of "Cookies" and the like, depending on technical issues, the period for deleting these files, while using the settings of the browser / device (although the deletion of files is not always the same as the deletion of Personal Data obtained through these files, hence the possibility of objection) If the processing of Personal Data depends on the consent of the Client, Personal Data may be processed until the same is withdrawn. cases:•Personal data will also be stored when the law (eg accounting or tax regulations) obliges the Administrator to process them;•We will store Personal Data for a longer period in case the Client has any claims against the Administrator with a view to conducting lawsuits by the Administrator, or to file or provide protection on claims by third parties for the period of limitation provided by law and -special - the Civil Code. • Pentru cât timp vom stoca datele dvs. Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioada de utilizare a magazinului online (dar pot fi șterse în termen de trei ani de la ultima activitate a Clientului ca parte a magazinului online). Pentru activități de marketing - până când Clientul obiectează, dacă acestea sunt legate de tehnologia „Cookie-urilor” și altele asemenea, în funcție de problemele tehnice, perioada de ștergere a acestor fișiere, în timp ce se utilizează setările browserului / dispozitivului (deși ștergerea fișierele nu sunt întotdeauna aceleași cu ștergerea datelor cu caracter personal obținute prin aceste fișiere, de unde posibilitatea opunerii) Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal depinde de consimțământul Clientului, datele cu caracter personal pot fi prelucrate până la retragerea acestora. cazuri: ◦ Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, stocate atunci când legea (de exemplu, reglementările contabile sau fiscale) obligă Administratorul să le prelucreze; ◦ Vom stoca date cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în cazul în care Clientul are vreo reclamație împotriva Administratorului în vederea desfășurării proceselor de către Administrator sau să depună sau să ofere protecție împotriva reclamațiilor de la terți pentru perioada de limitare prevăzută de lege și -special - Codul civil.17.Depending on the scope of the Personal Data and the purposes of their processing, they may be stored for a different period of time.In all cases, a longer retention period of Personal Data is crucial.În funcție de domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal și de scopurile prelucrării acestora, acestea pot fi stocate pentru o perioadă diferită de timp.În toate cazurile, este crucială o perioadă mai lungă de păstrare a datelor cu caracter personal.18.Will commercial information be sent to you (eg to your e-mail address)? The administrator has the technical ability to communicate with the client remotely (eg by e-mail). Commercial information related to the Administrator or persons working with him (including persons from the HERBAL MEDICA EOOD Group), commercial activities may be sent only on the basis of consent given by the Client, including after the adoption of the regulation for the “Bulletin” service.Vă vor fi trimise informații comerciale (de exemplu, la adresa dvs. de e-mail)? Administratorul are capacitatea tehnică de a comunica cu Clientul de la distanță (de exemplu, prin e-mail). Informații comerciale legate de Administrator sau persoane care lucrează cu acesta (inclusiv persoane din Grupul BigArena EOOD), activitățile comerciale pot fi trimise numai pe baza consimțământului dat de Client, inclusiv după adoptarea regulamentului pentru „Buletin” serviciu.19.Cookie file••What does a cookie file mean? Fișier cookie ◦ ▪ Ce înseamnă un fișier cookie?20.Due to the fact that the "Cookies" technology (or functionality similar to "Cookies") used by the Administrator collects information about each person who visits the Online Store, as well as the Application, the following clauses of the Policy apply to persons who use the Online the store and the Application, regardless of whether they remain a customer (place orders, book products or have an account) (hereinafter referred to as " Guest ").1•What technology do we use?Datorită faptului că tehnologia „Cookies” (sau funcționalitate similară cu „Cookies”) utilizată de Administrator colectează informații despre fiecare persoană care vizitează Magazinul Online, precum și Aplicația, următoarele clauze ale Politicii se aplică persoanele care folosesc Magazinul Online și aplicația, indiferent dacă rămân clienți (plasează comenzi, rezerva produse sau au un cont) (denumit în continuare „invitat”). 1. ▪ Ce tehnologie folosim?21.The Online Store uses technology that processes and accesses information on computers or other devices connected to the network (in particular through the use of cookies or related solutions) to provide maximum comfort when using the Online Store, including for statistical purposes and to adjust the interests of the Guests to the presented advertising content, the collaborators and the advertisers of the Administrators. During the visit to the Online Store, including as part of the Application, data on the Internet activity of the Guests may be collected automatically.Given the fact that the Administrator may use solutions with functionality similar to "Cookies", the following clauses of the Policy will apply to these technologies.2.•What exactly are cookies?Magazinul Online utilizează tehnologie care procesează și accesează informații de pe computere sau alte dispozitive conectate la rețea (în special prin utilizarea cookie-urilor sau a soluțiilor conexe) pentru a oferi un confort maxim atunci când utilizați Magazinul Online, inclusiv în scopuri statistice și pentru a ajusta interesele Oaspeților față de conținutul publicitar prezentat, colaboratorii și agenții de publicitate ai Administratorilor. În timpul vizitei la Magazinul Online, inclusiv ca parte a aplicației, datele despre activitatea pe internet a oaspeților pot fi colectate automat.Având în vedere faptul că Administratorul poate utiliza soluții cu funcționalități similare cu „Cookie-urile”, următoarele clauze ale Politicii se vor aplica acestor tehnologii.1. Ce sunt exact cookie-urile?22.A cookie file is small text information sent by the server and stored on a Guest device (usually a hard drive on a computer or mobile device). It Processes information that the Online Store may need in order to adapt to the way the Guest uses it and to collect statistical information about the Online Store, including the Application (eg which websites have been visited, which items have been downloaded ), as well as data on the domain name of the Internet provider or the country of origin of the Guest. The technology that processes and accesses the identity of the Guest allows the Application to work offline and keep the preferences of the registered Guest. The Application stores the current identity of the Guest while the User registers in the Application,3.•Do cookies collect personal data? Un fișier cookie este o mică informație text trimisă de server și stocată pe un dispozitiv Guest (de obicei un hard disk de pe un computer sau dispozitiv mobil). Procesează informații de care Magazinul Online ar putea avea nevoie pentru a se adapta la modul în care îl folosește Oaspetele și pentru a colecta informații statistice despre Magazinul Online, inclusiv Aplicația (de exemplu, ce site-uri web au fost vizitate, ce articole au fost descărcate), precum și ca date despre numele de domeniu al furnizorului de internet sau țara de origine a oaspetelui. Tehnologia care procesează și accesează identitatea oaspetelui permite aplicației să funcționeze offline și să păstreze preferințele invitatului înregistrat. Aplicația stochează identitatea curentă a oaspetelui în timp ce utilizatorul se înregistrează în aplicație, 1. ▪ Cookie-urile colectează date cu caracter personal?23.When the Guest uses the Online Store or the Application, Cookies are used to identify his browser or device - they can collect all types of information, which as a rule do not constitute personal data (do not allow identification of the Visitor). However, some types of information, depending on their content and method of use, may be related to a specific person - giving certain behaviors to the Guest, e.g. by linking them to the data provided during the registration of the Account in the Online Store - and therefore are treated as personal data.In connection with the information collected through Cookies, which may be linked to a specific person, the provisions of the Privacy Policy apply, in particular with regard to the rights of data subjects. Information about the data collected with "Cookies" is provided (not only) in the content of the information clause, placed in a prominent and easily accessible place on the first visit to the Online Store.4.•On what legal basis do we use Cookies?Atunci când Oaspetele folosește Magazinul Online sau Aplicația, cookie-urile sunt utilizate pentru a identifica browserul sau dispozitivul său - pot colecta toate tipurile de informații, care, de regulă, nu constituie date personale (nu permit identificarea Vizitatorului). Cu toate acestea, unele tipuri de informații, în funcție de conținutul și metoda de utilizare, pot fi legate de o anumită persoană - oferind anumite comportamente oaspetelui, de ex. prin conectarea acestora la datele furnizate în timpul înregistrării Contului în Magazinul Online - și, prin urmare, sunt tratate ca date cu caracter personal.În legătură cu informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor, care pot fi legate de o anumită persoană, se aplică prevederile politicii de confidențialitate, în special în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate. Informațiile despre datele colectate cu „Cookie-uri” sunt furnizate (nu numai) în conținutul clauzei de informații, plasat într-un loc proeminent și ușor accesibil la prima vizită la Magazinul Online. 1. ▪ Pe ce bază legală folosim cookie-urile?24.Receiving and storing information through the use of cookies is possible based on the consent of the Guest. By default, web browsers or other software installed on a computer or other device connected to the network allow cookies to be placed on such devices by default, thus collecting information about the Guests. In the settings of the web browser, the consent given for the use of the cookie technology can be changed or revoked at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal (detailed information on how to withdraw consent is contained in the following sections of this Policy).5.•What do we use cookies for? Primirea și stocarea informațiilor prin utilizarea cookie-urilor este posibilă pe baza consimțământului Clientului. În mod implicit, browserele web sau alte programe instalate pe un computer sau alt dispozitiv conectat la rețea permit plasarea cookie-urilor în mod implicit pe astfel de dispozitive, colectând astfel informații despre Clienți. În setările browserului web, consimțământul dat pentru utilizarea tehnologiei cookie poate fi modificat sau revocat în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia (informații detaliate despre modul de retragere a consimțământului sunt conținute în următoarele secțiuni ale acestei politici). 1. ▪ Pentru ce folosim cookie-urile?25. The cookies used are primarily to make it easier for the Guest to use the Online Store and the Application, for example, by "remembering" information once, so that it does not have to be provided every time, as well as to adapt their content, including advertising, according to their preferences. Cookies are also used to increase the usability and personalization of the content of the sites of the Online Store and the Application, including the presentation, creation, provision and execution of advertisements, offers or promotions (discounts) designed specifically for a Guest in accordance with his interests (valid only if the person is an adult and has given consent for this action).By using the technology of the "Cookies" in the Online Store, it is possible for the Administrator to get to know the preferences of the guest, e.g. by analyzing how often he visits the Online Store, or if and what products he buys in the offline stores of HERBAL MEDICA Ltd. The analysis of online behavior helps to better understand the customs and expectations of the guests and adapt to their needs and interests. Thanks to this technology, it is possible to present to the guests ads tailored to their needs and interests (eg ads received in recent browsing only in the category "Face Care") and preparation of better promotions and surprises for adult guests, whether you consent to it.Through Cookies, the Administrator also uses technology that allows the advertising message to reach the Guests who have visited the Online Store or the Application while using their websites.6.•Can you object to the use of cookie information? Cookie-urile utilizate sunt în primul rând pentru a facilita utilizarea de către Vizitator a Magazinului Online și a Aplicației, de exemplu, prin „amintirea” informațiilor o dată, astfel încât să nu fie necesară furnizarea de fiecare dată, precum și adaptarea conținutul acestora, inclusiv publicitatea, în funcție de preferințe. Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru a crește gradul de utilizare și personalizarea conținutului site-urilor magazinului online și a aplicației, inclusiv prezentarea, crearea, furnizarea și executarea de reclame, oferte sau promoții (reduceri) concepute special pentru un invitat în conformitate cu interesele sale (valabile numai dacă persoana este adultă și și-a dat consimțământul pentru această acțiune).Prin utilizarea tehnologiei „Cookie-urilor” din Magazinul Online, este posibil ca Administratorul să cunoască preferințele oaspetelui, de ex. analizând cât de des vizitează Magazinul Online sau dacă și ce produse cumpără în magazinele offline ale BigArena Ltd. Analiza comportamentului online ajută la înțelegerea mai bună a obiceiurilor și așteptărilor oaspeților și adaptarea la nevoile și interesele acestora. Datorită acestei tehnologii, este posibil să fie prezentate oaspeților anunțuri adaptate nevoilor și intereselor lor (de exemplu, anunțuri primite în navigarea recentă doar în categoria „Îngrijirea feței”) și pregătirea unor promoții și surprize mai bune pentru oaspeții adulți, indiferent dacă sunteți de acord la ea.Prin intermediul cookie-urilor, Administratorul folosește, de asemenea, tehnologie care permite mesajului publicitar să ajungă la Oaspeții care au vizitat Magazinul Online sau aplicația în timp ce își folosesc site-urile web. 1. ▪ Puteți obiecta la utilizarea informațiilor despre cookie-uri?26.The guest may object to the actions of the Administrator taken for the above purposes. If the Guest agrees to be presented, created, provided and executed advertisements, offers or promotions (sales) specially designed for him, in accordance with his preferences, it may be withdrawn at any time, but this will not affect the legality of the processing, previously carried out on the basis of the consent given before its withdrawal.7.•What types of cookies do we use and are they harmful?26. Oaspetele poate obiecta la acțiunile Administratorului întreprinse în scopurile de mai sus. În cazul în care Clientul este de acord să fie prezentat, creat, furnizat și executat reclame, oferte sau promoții (vânzări) special concepute pentru el, în conformitate cu preferințele sale, acesta poate fi retras oricând, dar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării , efectuat anterior pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. 1. ▪ Ce tipuri de cookie folosim și sunt dăunătoare?27.The cookies used in the Online Store are not harmful to the Guest or the computer / terminal device used by a person, which is why we recommend that they not be used in browsers. The online store uses two types of cookies: session cookies, which are stored on the guest's computer or mobile device until it exits the website or turn off the software (web browser), and persistent cookies, which remain on the guest's device for the period. specified in the parameters of the "Cookies" files or until they are manually removed from the web browser.8.•For how long is the information collected with Cookies stored?27. Cookie-urile utilizate în Magazinul Online nu sunt dăunătoare pentru Oaspeți sau pentru computerul / dispozitivul terminal utilizat de o persoană, motiv pentru care vă recomandăm să nu fie utilizate în browsere. Magazinul Online folosește două tipuri de cookie-uri: cookie-uri de sesiune, care sunt stocate pe computerul sau dispozitivul mobil al oaspetelui până când acesta părăsește site-ul web sau oprește software-ul (browserul web) și cookie-urile persistente, care rămân pe dispozitivul oaspetelui pentru perioada respectivă . specificate în parametrii fișierelor „Cookies” sau până când acestea sunt eliminate manual din browserul web. 1. ▪ Cât timp sunt stocate informațiile colectate cu cookie-urile?28.Depending mainly on the purposes and legal grounds for the processing of Personal Data collected with Cookies, they may be stored for a certain period of time, specified in item 13 of the Policy.Personal data collected with Cookies for a Guest who is not a Customer will be stored until an objection is filed. The Administrator may delete Personal Data if for a period of 3 years they are not used for marketing purposes, unless the law obliges the Administrator to process Personal Data for a longer period.Part of the Personal Data may be stored for a longer period if the Visitor has claims against the Administrator or to file claims against the Administrator or provide protection against claims to third parties, during the limitation period specified by law and in particular - The Civil CodeIn all cases, it is crucial to keep personal data for a longer period of time.9.•The cookies used in the Online Store.28. În funcție în principal de scopurile și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate cu cookie-uri, acestea pot fi stocate pentru o anumită perioadă de timp, specificată la punctul 13 din politică.Datele personale colectate cu cookie-uri pentru un Oaspet care nu este Client vor fi stocate până la depunerea unei obiecții. Administratorul poate șterge datele cu caracter personal dacă pentru o perioadă de 3 ani nu sunt utilizate în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care legea obligă Administratorul să proceseze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă.O parte a datelor cu caracter personal poate fi stocată pentru o perioadă mai lungă în cazul în care vizitatorul are reclamații împotriva Administratorului sau să depună reclamații împotriva Administratorului sau să ofere protecție împotriva reclamațiilor către terți, în perioada de prescripție specificată de lege și în special - Codul civilÎn toate cazurile, este crucială păstrarea datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp. 1. ▪ Cookie-urile utilizate în Magazinul Online.29.Type of CookiesTipul de cookie-uriDescriptionDescriereDeadlineTermen limităPAGECACHE_ENVNeeded to present the correct cached version of the Guest.Necesar pentru prezentarea versiunii cache corecte a Oaspetelui.One dayO zifrontendStores identity data of the Guest when he enters a session in the Online Store for 1 day.Stochează datele de identitate ale Oaspetelui atunci când intră într-o sesiune în Magazinul Online timp de 1 zi.One dayO zisnowmessageNecessary for the presentation of messages in the Store. Cookies contain the date on which the user message appeared on the system. After setting the cookie, the user's browser requests the content of the messages from the Store and presents them to the user. The cookie is deleted after the messages are downloaded.Necesar pentru prezentarea mesajelor în Magazin. Cookie-urile conțin data la care a apărut mesajul utilizatorului în sistem. După setarea cookie-ului, browserul utilizatorului solicită conținutul mesajelor din Magazin și le prezintă utilizatorului. Cookie-ul este șters după descărcarea mesajelor.until you close the browserpână când închideți browserulsnow_cache_timestamp_ [order id]Used to check if the data in the Visitor's browser needs to be updated. This cookie stores the date of generation of the data on the page stored by the Guest's browser (such as Basket, Account). The actions of the User in the store, such as adding a product to the cart or entering or leaving, make the contents of the title window invalid. The store uses the value of this cookie to check if the data in the user's browser requires updating the Account.Folosit pentru a verifica dacă datele din browserul Vizitatorului trebuie actualizate. Acest cookie stochează data generării datelor pe pagina stocată de browserul Oaspetelui (cum ar fi Coș, Cont). Acțiunile Utilizatorului în magazin, cum ar fi adăugarea unui produs în coș sau intrarea sau ieșirea, fac ca conținutul ferestrei de titlu să fie invalid. Magazinul folosește valoarea acestui cookie pentru a verifica dacă datele din browserul utilizatorului necesită actualizarea Contului.until you close the browserpână când închideți browserulstoreThey allow you to use the appropriate version of the Online Store.Acestea vă permit să utilizați versiunea corespunzătoare a magazinului online.until you close the browserpână când închideți browserulcookies_acceptedThey are created the moment you read the message for the use of cookies from the website. Needed to hide this message for Guests who are already familiar with its contents.Acestea sunt create în momentul în care citiți mesajul pentru utilizarea cookie-urilor de pe site. Este necesar să ascundeți acest mesaj pentru oaspeții care sunt deja familiarizați cu conținutul acestuia.365 days365 zileuserCountryStores data about the guest's country, found based on his IP address.Stochează date despre țara oaspetelui, găsite pe baza adresei sale IP.365 days365 zilegeo_store_switch_popup [end-code]Where [country code] is the country code obtained from the user's IP address. The cookie determines whether a pop-up window has been presented with a proposal to change the store to the most appropriate for the user's IP address. Associated with userCountry cookies.Unde [codul țării] este codul de țară obținut de la adresa IP a utilizatorului. Cookie-ul determină dacă a fost prezentată o fereastră pop-up cu o propunere de a schimba magazinul la cel mai potrivit pentru adresa IP a utilizatorului. Asociat cu cookie-urile userCountry.365 days365 zileygcContains the code that identifies the Guest for marketing purposes.Conține codul care identifică oaspetele în scopuri de marketing.365 days365 zile1.•Third party cookies30,The cookies used by the Administrator are primarily used to optimize the Guest's service while using the Online Store or the Application. However, the Administrator cooperates with other companies in the scope of their marketing (advertising) activity. For the purposes of this cooperation, the browser or other software installed on the Guest's device also processes Cookies from companies that perform such marketing activities. The cookies sent by these companies must ensure that the Guest is presented only with those advertisements that correspond to their individual interests and needs. According to the Administrator, the presentation of a personalized advertisement is more attractive for the Guest than the advertisement, which remains unrelated to his needs. Without these files, this would be impossible, as companiesAs part of the marketing activities, the Administrator uses the following companies that use "Cookies" in the Online Store:10.•1.Criteo2.Tradedoubler3.Awin4.RTBHouse5.Google Ireland Limited6.Facebook7.Convert8.HotJar9.Synerise10.Pingdom11.Opineo12.Trustedshop13.Heureka30. Cookie-urile utilizate de Administrator sunt utilizate în principal pentru a optimiza serviciile Oaspeților în timp ce utilizează Magazinul Online sau Aplicația. Cu toate acestea, Administratorul cooperează cu alte companii în domeniul activității lor de marketing (publicitate). În scopul acestei cooperări, browserul sau alt software instalat pe dispozitivul Oaspeților prelucrează și Cookie-uri de la companii care desfășoară astfel de activități de marketing. Cookie-urile trimise de aceste companii trebuie să se asigure că oaspetelui îi sunt prezentate numai acele reclame care corespund intereselor și nevoilor sale individuale. Potrivit Administratorului, prezentarea unei reclame personalizate este mai atractivă pentru oaspete decât reclama, care rămâne fără legătură cu nevoile sale. Fără aceste fișiere, acest lucru ar fi imposibil.Ca parte a activităților de marketing, Administratorul folosește următoarele companii care utilizează „Cookies” în Magazinul Online: 1. ▪ 1. Criteo 2. Tradedoubler 3. Awin 4. RTBHouse 5. Google Ireland Limited 6. Facebook 7. Convertiți 8. HotJar 9. Synerise 10. Pingdom 11. Opineo 12. Trustedshop13. Heureka31.Additional information about Cookies and the mentioned companies can be found in their privacy policies.11.•How do we delete or block cookies?31. Informații suplimentare despre cookie-uri și companiile menționate pot fi găsite în politicile lor de confidențialitate. 1. ▪ Cum ștergem sau blocăm cookie-urile?32.The guest can change the way cookies are used by the browser or the Application, including blocking or deleting those that come from the Online Store (and other websites). To achieve this, change the settings of the browser or application. How to remove them differs depending on the web browser used. Information on how to delete cookies should be in the "Help" field of the selected web browser. Deleting Cookies is not the same as deleting Personal Data from the Personal Data Administrator obtained through Cookies.For example, in Internet Explorer, cookies can be changed by: Tools -> Internet Options -> Data Protection; in Mozilla Firefox: Tools -> Options -> Data protection; and in Google Chrome: Settings-> Show advanced settings -> Data protection -> Content settings -> Cookies.Access paths may vary depending on the browser version used.Detailed information on the management of cookies on a mobile phone or other mobile device can be found in the user guide / user manual of a telephone or mobile device.It is also possible for third parties to block "Cookies" while accepting "Cookies" used directly by the Administrator ("Cookies option to block third party sites").12.•What will be the consequences of removing or blocking cookies?32. Oaspeții pot schimba modul în care cookie-urile sunt utilizate de browser sau de aplicație, inclusiv blocarea sau ștergerea celor care provin din Magazinul Online (și alte site-uri web). Pentru a realiza acest lucru, modificați setările browserului sau aplicației. Modul de eliminare diferă în funcție de browserul web utilizat. Informațiile despre ștergerea cookie-urilor ar trebui să fie în câmpul „Ajutor” al browserului web selectat. Ștergerea cookie-urilor nu este același lucru cu ștergerea datelor personale de la Administratorul de date personale obținute prin intermediul cookie-urilor.De exemplu, în Internet Explorer, cookie-urile pot fi modificate prin: Instrumente -> Opțiuni Internet -> Protecția datelor; în Mozilla Firefox: Instrumente -> Opțiuni -> Protecția datelor; și în Google Chrome: Setări-> Afișați setări avansate -> Protecția datelor -> Setări conținut -> Cookie-uri.Căile de acces pot varia în funcție de versiunea browserului utilizat.Informații detaliate despre gestionarea cookie-urilor de pe un telefon mobil sau alt dispozitiv mobil pot fi găsite în ghidul de utilizare / manualul de utilizare al unui telefon sau dispozitiv mobil.De asemenea, este posibil ca terții să blocheze „Cookies” în timp ce acceptă „Cookies” utilizate direct de Administrator („Opțiunea Cookies pentru a bloca site-uri terțe”). 1. ▪ Care vor fi consecințele eliminării sau blocării cookie-urilor?33.Restricting the use of cookies on a device makes it possible or significantly prevents the proper use of the Online Store, such as. may be related to the inability to maintain the login session.Restricționarea utilizării cookie-urilor pe un dispozitiv face posibilă sau previne în mod semnificativ utilizarea corectă a magazinului online, cum ar fi: poate fi legat de incapacitatea de a menține sesiunea de conectare.34.How you can contact us At any time, any person can contact the Administrator by sending a message by mail or e-mail to the address of the Administrator indicated at the beginning of the Policy, or by telephone indicated at the beginning of the Policy or on the Facebook Website. The Administrator Processes correspondence for statistical purposes and for the best and fastest response to inquiries, as well as in resolving complaints and decisions taken on the basis of notifications of administrative interventions in the specified Account. The addresses and data collected in this way will be used for communication for purposes other than the implementation of the Application. In case of contact with the Administrator to take certain actions (eg to file a complaint using a form), The controller may again ask the person to provide data, including personal data, e.g. in the form of name, surname, e-mail address, etc., to confirm the identity and to allow feedback on a given issue and the implementation of the requested action. The provision of this data is not mandatory, but may be necessary for the performance of activities or the receipt of information of interest to the person.Cum ne puteți contacta. În orice moment, orice persoană poate contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj prin poștă sau e-mail la adresa Administratorului indicată la începutul politicii sau prin telefonul indicat la începutul politicii sau pe site-ul Facebook. Administratorul procesează corespondența în scopuri statistice și pentru cel mai bun și mai rapid răspuns la întrebări, precum și în soluționarea reclamațiilor și deciziilor luate pe baza notificărilor de intervenții administrative în contul specificat. Adresele și datele colectate în acest mod vor fi utilizate pentru comunicare în alte scopuri decât implementarea aplicației. În caz de contact cu Administratorul pentru a întreprinde anumite acțiuni (de exemplu, pentru a depune o reclamație folosind un formular), operatorul poate solicita din nou persoanei să furnizeze date, inclusiv date cu caracter personal, de ex. sub formă de nume, prenume, adresă de e-mail etc., pentru a confirma identitatea și pentru a permite feedback-ul cu privire la o problemă dată și implementarea acțiunii solicitate. Furnizarea acestor date nu este obligatorie, dar poate fi necesară pentru desfășurarea activităților sau pentru primirea informațiilor de interes pentru persoana respectivă.35.How do we protect your data? The controller, having taken into account the state of technical knowledge, the costs of introduction and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as the risk of violating the rights and freedoms of persons with different probabilities apply appropriate technical and organizational measures to ensure the protection of personal data processed for threats and categories of data covered by the protection and in particular - the protection of data against their provision to unauthorized persons, their seizure by unauthorized persons, their processing in violation of applicable laws and their modification, loss, damage or destruction. The provision of information on technical and organizational measures that provide protection for outward processing may affect their effectiveness,13.securing data against unauthorized access.14.SSL certificate on the pages of the Online Store where Personal Data is provided15.the encryption of data used to authorize a person who uses the functionality of the Online Store.16.access to the Account only after providing an individual registration and passwordCum vă protejăm datele? Operatorul, având în vedere starea cunoștințelor tehnice, costurile de introducere și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul încălcării drepturilor și libertăților persoanelor cu probabilități diferite aplică tehnică și organizațională adecvată. măsuri pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate pentru amenințări și categorii de date acoperite de protecție și în special - protecția datelor împotriva furnizării lor către persoane neautorizate, confiscarea acestora de către persoane neautorizate, prelucrarea acestora cu încălcarea legilor aplicabile și modificarea acestora , pierdere, deteriorare sau distrugere. Furnizarea de informații cu privire la măsurile tehnice și organizatorice care oferă protecție pentru prelucrarea pasivă poate afecta eficacitatea acestora, 1. securizarea datelor împotriva accesului neautorizat. 2. Certificat SSL pe paginile magazinului online unde sunt furnizate date cu caracter personal 3. criptarea datelor utilizate pentru autorizarea unei persoane care utilizează funcționalitatea magazinului online. 4. acces la Cont numai după furnizarea unei înregistrări individuale și a unei parole36.Links to other websites The online store may contain links to other websites. Your administrator encourages you to read the terms and privacy policies used for other websites. This Policy applies only to the specified activities of the Administrator.Link-uri către alte site-uri web. Magazinul Online poate conține linkuri către alte site-uri web. Administratorul dvs. vă încurajează să citiți termenii și politicile de confidențialitate utilizate pentru alte site-uri web. Această politică se aplică numai activităților specificate ale Administratorului.37.Can this Policy be changed and how will you know about it? The Administrator may change the Policy in the future, this may happen for the following important reasons:1.changes in the binding clauses, in particular concerning the protection of personal data, the law on telecommunications, the services provided electronically and regulating the rights of users, affecting the rights and obligations of the Administrator or the rights and obligations of employees;2.the development of functionality or Electronic Services imposed by the development of Internet technologies, including the Application / introduction of new technological and technical solutions that affect the scope of the Policy.Poate fi modificată această politică și cum veți afla despre ea? Administratorul poate modifica politica în viitor, acest lucru se poate întâmpla din următoarele motive importante: 1. modificări ale clauzelor obligatorii, în special privind protecția datelor cu caracter personal, legea privind telecomunicațiile, serviciile furnizate electronic și care reglementează drepturile utilizatorilor, care afectează drepturile și obligațiile Administratorului sau drepturile și obligațiile angajaților; 2. dezvoltarea funcționalității sau a serviciilor electronice impuse de dezvoltarea tehnologiilor Internet, inclusiv aplicarea / introducerea de noi soluții tehnologice și tehnice care afectează domeniul de aplicare al Politicii.38.In all cases, the Administrator publishes information about the changes in the Policy as part of the Online Store and in the Application. With each change, the new version of the Policy will appear with a new date.În toate cazurile, Administratorul publică informații despre modificările Politicii ca parte a Magazinului Online și a Aplicației. Cu fiecare modificare, noua versiune a politicii va apărea cu o nouă dată.39.Since when has this version of the Policy been applied? This version of the Policy has been in force since 24.05.2018.De când a fost aplicată această versiune a politicii? Această versiune a politicii este în vigoare începând cu 24.05.2018.

Thank you for your time.

Bigarena LTD